Tuesday, 29 May 2012

Asanas for curing various unhealthy conditions

1.Anemia:-
Pachimothasanam, Dhanurasanam,Halasanam, Mayurasanam,  Ashwini Mudra, Sarvangasanam, Macchasanam, Sirsasanam,Uddiyana Bundh, Shavasanam,  & Deep breathing.

2.Skin Disorder:-
Sarvangasanam, Macchasanam, Sirsasanam, Halasanam, Dhanurasanam, Salabhasanam, Pachimothasanam, Shavasanam & Deep breathing.

3.Jaundice:-

Pachimothasanam,
Dhanurasanam
Salabhasanam
Machhasanam
Sirsasanam
Halasanam,
Sarvangasanam,
Ardhamatseyendrasanam Yoga Mudra
Shavasanam &
Deep breathing.

4. Blood Pressure:-
Pachimothasanam, Halasanam,
Sarvangasanam
Dhanurasanam
Macchasanam
Shavasanam
Deep breathing

5.Hydrocele:-
Pachimothasanam, Dhanurasanam,   Halasanam, Sarvangasanam, Macchasanam,
Shavasanam &
Deep breathing. 

No comments:

Post a Comment